Header image
LACH
Lithuanian American Community of Houston
7881
   

 

 

 
line decor
  
line decor

 
 
 

 
 
MEET THE 2018 BOARD

 

The Current LACH Board:

        President - Danguolė Altman

        Vice President - Virgis Vaičiulis

        Secretary - Kristina Grey

        Treasurer - Rimas Vebeliūnas

        Events/Cultural Chair - Indrė Rapalavičiūtė

        Advisory - Algis Pliodžinskas; William Altman; Liuda Flores; Regina Zito; Rūta Aldonytė; Jokūbas Žiburkus

 Any member can contact LACH with information about important Lithuanian visitors coming to Houston or nearby cities, or with suggestions for new activities, or ways to improve current activities.

 

Duties of The LACH Board

The President is the leader of LACH and serves as the primary representative of the community, working with the national LAC, the Lithuanian Embassy, the Honorary Consul, other organizations, and the media. The President sets the date for board meetings as needed.

 The Vice President does the President's job when the President can not, and performs tasks assigned by the President. The Vice President also identifies possible locations for events and directs publicity for events.  There can be more than one Vice-President if appropriate.

 The Secretary makes a written record of the board meetings, which is available for review by the members and also by the national LAC organization.

 The Treasurer keeps records of all funds received and spent, manages the LACH accounts, and submits required audit and tax reports to the board, the government, and the LAC national organization.

 All officers attend all meetings whenever possible.

 The Advisory Board Members attend meetings and plan gatherings and new activities for LACH to preserve Lithuanian cultural heritage, to maintain an active community, and to promote awareness of the nation of Lithuania. 

 

If you are interested in serving on the Board, contact us at   LabasHouston@yahoo.com . We are always looking for volunteers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

MŪSŲ  2018  VALDYBA

 

 

Dabartinė LACH  Valdyba:

        Pirmininkė - Danguolė Altman

        Vicepirmininkas - Virgis Vaičiulis

        Sekretorė - Kristina Grey

        Iždininkas - Rimas Vebeliūnas

        Įvykių/Kultūros vadovė - Indrė Rapalavičiūtė

        Nariai - Algis Pliodžinskas; William Altman; Liuda Flores; Regina Zito; Rūta Aldonytė; Jokūbas Žiburkus

 

Visi apylinkės nariai gali pranešti valdybai žinias apie žymius Lietuvius atkeliaujančius į Houstoną ar artimus miestus, pasiūlyti naujas veiklas, ar patarti kaip pagerinti dabartines veiklas.

 

 

LACH Valdybos Užduotys

 

Pirmininkas/ė yra LACH vadovas ir žymiausias atstovas, dirba su LAC valdyba, Lietuvos ambasada ir konsulu, kitom organizacijom, ir žiniasklaidom.  Pirmininkas/ė šaukia valdybos susirinkimus kai tinkama.

 

Vicepirmininkas/ė eina pirmininko pareigas jei pirmininkas/ė negali, ir vykdo tuos uždavinius kuriuos jam/jai paveda pirmininkas/ė.  Vicepirmininkas/ė ir siūlo galimas vietas veiklom ir paruošia veiklų skelbimus.  Gali būti keli vicepirmininkai/ės jei tinkama.

 

Sekretorius/ė rašo susirinkimo protokolus, ir tuos paruošia valdybos nariams prieš kitą posiedį, ir – jei tinkama – paruošia LAC valdybai ar kitom organizacijom.

 

Iždininkas/ė tvarko LACH iždo pajamas ir išmokėjimus, vesdamas tam reikalingas finansinės atskaitomybės knygas, ir paruošia apyskaitas ir tinkamus dokumentus LACH valdybai, LAC valdybai, ir valdžios finansų atstovams kai tinkama.

 

Valdybos taryba dalyvauja visuose susirinkimuose jei gali.

 

Valdybos nariai dalyvauja susirinkimuose ir planuoja įvykius ir veiklas išlaikyti ir tobulinti lietuvišką tautybe ir kultūrą, išlaikyti aktyvią visuomenę, ir platina žinias apie Lietuvą. 

 

Jeigu norite dalyvauti valdyboje prašom mum parašyti e-laiškelį į LabasHouston@yahoo.com .  Visada norim padėjėjų.